Ochrona danych

Dane osobowe Klientów www.czesci.autoidea.pl przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).

Usługi świadczone w ramach sklepu internetowego www.czesci.autoidea.pl prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów sklepu internetowego, niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży oraz innych usług określonych w Regulaminie przez Auto Idea  

sp. z o. o. z  siedzibą w Białymstoku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9 , 15-690 Białystok (zwaną dalej “Administratorem”).

1.2 Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów sklepu internetowego.

1.3 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.czesci.autoidea.pl jest: Auto Idea Sp. z o. o. z  siedzibą w Białymstoku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9 , 15-690 Białystok,

NIP 5422575613, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148966

3. Kontakt z Administratorem

3.1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na dedykowane adresy email: maciej.rowicki@autoidea.mercedes-benz.pl

3.2. Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę lub żądanie na nasz adres korespondencyjny: Auto Idea sp. z o.o., ul. Brukowa 46, 05-092 Łomianki

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

4.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:

 • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie konta tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)
 • obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)
 • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 • wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania sklepu internetowego, umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta)
 • wysyłania treści o charakterze marketingowym w ramach marketingu bezpośredniego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych naszych produktów i usług)
 • wysyłania treści o charakterze marketingowym w związku z przystąpieniem do newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłki informacji handlowej w związku z wyrażeniem przez Klienta zgody z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
 • usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności).

4.2. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym.

5. Odbiorcy danych

5.1. Administrator w celu prawidłowej realizacji zawieranych umów sprzedaży oraz w celu prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

5.2. Państwa dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zajmującym się obsługą księgową, outsourcingiem IT (w tym m.in. utrzymaniem programu księgowo – magazynowego, serwisem IT, obsługą systemu integracyjnego, zarządzaniem sklepem internetowym, hostingiem), marketingiem SEM/SEO. Powierzenie danych następuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.3   Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane innych podmiotom, w tym prowadzącym działalność kurierską, podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznej, bankom, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.4. Informujemy, że nie zawsze powierzenie lub udostępnienie danych osobowych następuje do wszystkich wymienionych wyżej odbiorców. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

5.5. W związku z tym, iż sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych Google Analytics oraz Google Ads, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

5.6. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) również na podstawie standardowych klauzul umownych tj. art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

6. Czas przetwarzania danych osobowych

6.1. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty.

6.2. W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będziemy przetwarzać dane przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego stosunku prawnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

6.3. W zakresie złożonej reklamacji do czasu jej rozpatrzenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń i/lub obrony praw do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

6.4. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6.5. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możemy je przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

7.1. RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wobec powyższego mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO
 • wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail: maciej.rowicki@autoidea.mercedes-benz.pl

7.2. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.

8. Pliki cookies

8.1. Sklep internetowy www.czesci.autoidea.pl wykorzystuje pliki cookies.

8.2. Pliki cookies to dane informatyczne (pliki tekstowe), zapisywane przez nasze serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptopie, komputerze, telefonie), które to mogą zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tym urządzeniem końcowym.

8.3. Sklep internetowy www.czesci.autoidea.pl wykorzystuje poniższe pliki cookies:

 • Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia
 • Cookies stałe – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu usunięcia lub zmiany ustawień. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia

 8.4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • tworzenia statystyk pozycjonowania w przeglądarkach internetowych naszego sklepu internetowego
 • przechowywania danych sesyjnych użytkowników naszego serwisu (wygasa po zakończeniu sesji)
 • dostarczenia naszym użytkownikom sklepu internetowego, spersonalizowanych treści reklamowych
 • zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami
 • dostosowania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. wygląd strony, rozmiar czcionki, układ strony)
 • zapewnienia wykonania przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu, zapamiętywania artykułów dodanych do koszyka)
 • zwiększenia bezpieczeństwa korzystania ze strony

8.5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania, co może mieć jednak wypływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności

w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu.  Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji

w przeglądarce internetowej, której używa.

8.6. Brak zmiany ustawień przeglądarki lub wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies poczytuje się za zgodę  na ich zapisywanie i przechowywanie na komputerze.

8.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.8. Administrator korzysta także z zewnętrznego oprogramowania analitycznego Google  Analytics oraz Google Ads, umożliwiającego zbieranie danych o użytkownikach.  Dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany i zbiorczy. Oznacza to, że nie identyfikują osób odwiedzających stronę sklepu internetowego. Administrator gromadzi tylko takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających sklep internetowy, sposób zachowania się na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, IP oraz domenę, dane geograficzne. 

 8.9. Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmę Google – właściciela narzędzia analitycznego Google Analytics oraz Google Ads, więc zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google  aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane

w statystykach przez Google Analytics oraz Google Ads: (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

9. Profilowanie

9.1. Administrator może korzystać z profilowania w sklepie internetowym dla celów marketingu bezpośredniego. Niemniej jednak decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie odnoszą się do kwestii zawarcia bądź odmowy zawarcia umowy sprzedaży. Profilowanie ma służyć możliwości przyznania konkretnej osobie rabatu, przypomnienia o niedokończonych zakupach, przesłania propozycji zakupu artykułu lub zaproponowania lepszej oferty. Pomimo profilowania, Klient ma swobodę w podjęciu decyzji i wyborze.

9.2. Profilowanie w przypadku sklepu internetowego polega na automatycznej prognozie i analizie zachowania Klienta na stronie sklepu, poprzez jego dotychczasowe wybory, dokonane zakupy oraz ruchy na stronie.

9.3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.  W celu skorzystania z przedstawionego prawa prosimy o kontakt na adres e-mail:

maciej.rowicki@autoidea.mercedes-benz.pl

10. Źródło danych

10.1. Dane osobowe, które przetwarzane są w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

10.2. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

11. Postanowienia końcowe

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.